ผลงานผู้บริหาร
ได้รับรางวัล "ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปี พ.ศ.2565
นางสาวพรทิพย์  พุจารย์
ได้รับรางวัล "ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปี พ.ศ.2565 เนื่องในโอกาส วันครู ครั้งที่ 66 วันที่ 16 มกราคม 2565 ประจำปีพุทธศักราช 2565
ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปี 2565
นางสาวพรทิพย์  พุจารย์
ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปี 2565 ในด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ในวันที่ 16 มกราคม 2565 โดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงศึกษาธิการ
ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
นางสาวพรทิพย์  พุจารย์
ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ณ โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เข้าร่วมอบรมโครงการ "การกระทำที่ถือว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"
นางสาวพรทิพย์  พุจารย์
เข้าร่วมอบรมโครงการ "การกระทำที่ถือว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน" ในวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นท์แลนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ได้รับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
นางสาวพรทิพย์  พุจารย์
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 วันที่ 23-24 มกราคม 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น

ได้รับเกียรติบัตรผู้จักยังความตระหนักสำนึกระลึกรู้ใคคุณและค่าแห่งชีวิตของตน สรรพสัตว์ สรรพสิ่งให้บังเกิดมีขึ้นและดำรงมั่นในเยาวชนผู้สืบทอด
นางสาวพรทิพย์  พุจารย์
ได้รับเกียรติบัตรผู้จักยังความตระหนักสำนึกระลึกรู้ใคคุณและค่าแห่งชีวิตของตน สรรพสัตว์ สรรพสิ่งให้บังเกิดมีขึ้นและดำรงมั่นในเยาวชนผู้สืบทอด ในสถานภาพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 9/2561 ระหว่างวันที่ 3-8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ให้ไว้ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561
รางวัลเสมา ป.ป.ส ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561
นางสาวพรทิพย์  พุจารย์
ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 กระทรวงศึกษาธิการ ให้ไว้ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563