ฝ่ายมัธยมศึกษา

นายประมวล วุฒิวงศ์งาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประยง กำประโคน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุนทรี หมั่นวาจา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกิตติศักดิ์ ยอดลี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสิรวิชฐ์ โคกสระน้อย
ครูชำนาญการ

นางสาวศุภัชชา ธนูปกรณ์
ครู

นายณัฐพล อุ่นดีมะดัน
ครู

นายประจักษ์ ทองแจ่ม
ครู
เบอร์โทร : 0867522053
อีเมล์ : misterbeen01@gmail.com

นางสาวสิริหล้า หล้าคำ
ครู
เบอร์โทร : 0817183768
อีเมล์ : sirila.peer@gmail.com

นางสาวสุนทรีลักษณ์ แทนสูงเนิน
ครู
เบอร์โทร : 0833658077
อีเมล์ : amsuntareeluk@gmail.com

นายวุฒิพงษ์ ศิริโชคตระกูลชัย
ครู
อีเมล์ : akknawin@gmail.com

นางสาวสุพรรษา มณีเพ็ชร
ครู
อีเมล์ : nuynooyzz@gmail.com

ว่าที่ร้อยตรีวุฒิพงศ์ พรมผิว
ครู

นางสาวเฉลิมขวัญ ชัยขุนทด
ครู
เบอร์โทร : 0981093862
อีเมล์ : chaloemkhwanporn@gmail.com

นางสาวอัจฉรา รอดเมฆ
ครูผู้ช่วย

นายไชโย เขียวนอก
นักการภารโรง