ฝ่ายมัธยมศึกษา

นายประมวล วุฒิวงศ์งาม
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายมัธยมศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายกิตติศักดิ์ ยอดลี
ครู คศ.3

นายประยง กำประโคน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุนทรี หมั่นวาจา
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายมัธยมศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางนิตยา ทวีผล
ครู คศ.3

นางสาวศศิธร ธนูปกรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวศุภัชชา ธนูปกรณ์
ครู คศ.1

นายณัฐพล อุ่นดีมะดัน
ครู คศ.1

นายประจักษ์ ทองแจ่ม
ครู คศ.1

นางสาวสิริหล้า หล้าคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุนทรีลักษณ์ แทนสูงเนิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายวุฒิพงษ์ ศิริโชคตระกูลชัย
ครู คศ.1

นางสาวสุพรรษา มณีเพ็ชร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ว่าที่ร้อยตรีวุฒิพงศ์ พรมผิว
ครูผู้ช่วย

นางสาวเฉลิมขวัญ ชัยขุนทด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอัจฉรา รอดเมฆ
ครูผู้ช่วย

นายไชโย เขียวนอก
นักการภารโรง