ฝ่ายมัธยมศึกษา

นายประมวล วุฒิวงศ์งาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประยง กำประโคน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุนทรี หมั่นวาจา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกิตติศักดิ์ ยอดลี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศุภัชชา ธนูปกรณ์
ครู

นายณัฐพล อุ่นดีมะดัน
ครู

นายประจักษ์ ทองแจ่ม
ครู

นางสาวสิริหล้า หล้าคำ
ครู

นางสาวสุนทรีลักษณ์ แทนสูงเนิน
ครู

นางสาวสุพรรษา มณีเพ็ชร
ครู

ว่าที่ร้อยตรีวุฒิพงศ์ พรมผิว
ครู

นางสาวเฉลิมขวัญ ชัยขุนทด
ครู

นางสาวอัจฉรา รอดเมฆ
ครู

นายไชโย เขียวนอก
นักการภารโรง

นายทชากร ยอดยิ่งกำแหง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวพิมพ์ธิดา พวงกระโทก
ครูอัตราจ้าง

นางสาวชุดารัตน์ คงเคน
ครูอัตราจ้าง