ฝ่ายมัธยมศึกษา

นายประมวล วุฒิวงศ์งาม
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายมัธยมศึกษา

นายธีรวุฒิ เวียงไท
ครู คศ.3

นายกิตติศักดิ์ ยอดลี
ครู คศ.3

นายประยง กำประโคน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุนทรี หมั่นวาจา
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายมัธยมศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางนิตยา ทวีผล
ครู คศ.3

นางสาวศศิธร ธนูปกรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวฐิติมา ม่วงศิลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวศุภัชชา ธนูปกรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางธัญญรัศม์ สะเทิงรัมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายณัฐพล อุ่นดีมะดัน
ครู คศ.1

นายประจักษ์ ทองแจ่ม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสิริหล้า หล้าคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนทรีลักษณ์ แทนสูงเนิน
ครูผู้ช่วย

นายวุฒิพงษ์ ศิริโชคตระกูลชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุพรรษา มณีเพ็ชร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายไชโย เขียวนอก
นักการภารโรง