งานโรงเรียนคุณธรรม
คุณธรรมอัตลักษณ์
การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์)
ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์
คุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก
ผู้บริหาร ครู นักเรียน
วินัยดี เป็นแบบอย่างที่ดี
- ปฏิบัติตามข้อตกลงของ
โรงเรียนได้เป็นอย่างดี
- ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
- บริหารงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี
เป็นแบบอย่างที่ดี
- ปฏิบัติตามข้อตกลงของ
โรงเรียนได้เป็นอย่างดี
- ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
 
- ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- เดินแถวอย่างเป็นระเบียบ
- จัดวางรองเท้าอย่าง
เรียบร้อยทุกที่ ทุกกเวลา
- แต่งกายถูกระเบียบ
- พูดจาไพเราะ
- ไหว้สวย
- ทิ้งขยะถูกที่/คัดแยกขยะ
- ปฏิบัติตามข้อตกลงของ
โรงเรียนได้เป็นอย่างดี
มีความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดี
- อยู่โรงเรียนสม่ำเสมอ
- ไม่ทอดทิ้งหน้าที่
- ชี้แนะครูจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อและเทคโนโลยี
- มอบหมายงานตรงหน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นแบบอย่างที่ดี
- ไม่ทอดทิ้งหน้าที่ เข้าสอนตรงเวลา
- จัดการเรียนการสอนด้วยสื่อและเทคโนโลยี
- ดูแลความสะอาดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- ดูแลนักเรียนทิ้งขยะให้ถูกที่ คัดแยกขยะถูกประเภท  รู้จักนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิล
- เก็บของใช้ อุปกรณ์ เข้าที่ให้เรียบร้อย
- รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย
- ดูแลความสะอาดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- ทิ้งขยะให้ถูกที่
- คัดแยกขยะถูกประเภท
- รู้จักนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิล
- เก็บของใช้ อุปกรณ์ เขาที่ให้เรียบร้อย
- รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย
- เก็บอุปกรณ์เข้าที่หลังเลิกใช้
รอบรู้พอเพียง -ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผลรอบครอบ
-ใช้งบประมาณที่ได้จัดสรรอย่างคุ้มค่า
-มีน้ำใจแบ่งปัน
-สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา
-เป็นต้นแบบในเรื่องความประหยัด
-ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล เหมาะสม สร้างภูมิคุ้มกัน
-ประหยัด/ออมทรัพย์/ใช้สิ่งของในโรงเรียนอย่างประหยัดคุ้มค่า
-สอนงานเพื่อน
-ใช้เวลาในการทำงานคุ้มค่า
-ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล ประหยัด อดออม
-ไม่ปรารถนาสิ่งของผู้อื่น
-ปิดน้ำ ปิดไฟ หลังเลิกใช้งาน
-ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า
-รักษาทรัพย์สินโรงเรียน
-ฝากออมทรัพย์
เปี่ยมจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดี
- ร่วมปฏิบัติกิจกรรม
ส่วนรวม
- ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
และนักเรียนตามความ
เหมาะสม
- ให้ความร่วมมือกับชุมชน
เป็นแบบอย่างที่ดี
- ร่วมปฏิบัติกิจกรรม
ส่วนรวม
- ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
และนักเรียนตามความ
เหมาะสม
- ให้ความร่วมมือกับชุมชน
ช่วยเหลืองานบ้านพ่อแม่
- ร่วมปฏิบัติกิจกรรมส่วนรวม
- ดูแลช่วยเหลือน้องๆ
- รักษาความสะอาดวัดและชุมชน
- ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
และนักเรียนตามความ
เหมาะสม
- ช่วยครูทำงาน ถือของ
 
 
Thaisamakkee Model โดยใช้กิจกรรม 9 ดี

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf
โครงานคุณธรรม BIGBOOK
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.13 MB
เล่มโครงงานคุณธรรม

โครงงานโรงเรียนคุณธรรม ปี 2561

โครงงานโรงเรียนคุณธรรม ปี 2562

แผ่นพับโครงงานโรงเรียนคุณธรรม