สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตัวย่อโรงเรียน ท.ส.
แสงประกาย 19 แฉก หมายถึง ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
นตฺ ปญฺณา สมาอาภา หมายถึง แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
รูปหยดน้ำ หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ ความอดทน

สีประจำโรงเรียน  สีฟ้า-เหลือง 
สีฟ้า หมายถึง สุภาพ เอาการเอางาน ถ่อมตน
สีเหลือง หมายถึง ปัญญา ปรัชญา คุณธรรม