วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนมีการบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล  จัดการศึกษาโดยครูและบุคลากรมืออาชีพ  ผู้เรียนมีคุณธรรม  มีจิตสำนึกรักชาติและสิ่งแวดล้อม  มีสุขภาพที่ดี  พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  เน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเตรียมนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ปรัชญา

นตฺถิ   ปญฺญา  สมา  อาภา   “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”
 

พันธกิจ

๑.  ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในการจัดการเรียนรู้

๒.  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมครู  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม                           

๓.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

๔.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

๕.  สร้างจิตสำนึกรักชาติและสิ่งแวดล้อม