วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

       วิสัยทัศน์

โรงเรียนมีการบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล  จัดการศึกษาโดยครูและบุคลากรมืออาชีพ  ผู้เรียนมีคุณธรรม  มีจิตสำนึกรักชาติและสิ่งแวดล้อม  มีสุขภาพที่ดี  พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  เน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเตรียมนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน 


ปรัชญา

นตฺถิ   ปญฺญา  สมา  อาภา   “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”