ฝ่ายประถมศึกษา

นางสาวอังคณา สุนทราวันต์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางโชติญา วุฒิวงศ์งาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชนิตา น้ำคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทองใส ยอดลี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกนกกาญจน์ มังขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0972824813
อีเมล์ : krutakom@hotmail.com

นางสาวพชรอร เนขุนทด
ครูชำนาญการ

นางสาวพิจักขณา บัญญัติวงศ์
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0650564465
อีเมล์ : Krupichakkana@gmail.com

นางภัทรีพันธ์ ยางชัยภูมิ
ครู

นายคมสัน วัฒนรัตน์
ครู
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : nungkhomsan@gmail.com

นางสาวบงกชพร บุราญศาล
ครู
อีเมล์ : pairbonbon@hotmail.com

นางสาวบุณยานุช สุริยะ
ครู
เบอร์โทร : 044081098
อีเมล์ : bunyanuch1994@gmail.com

นายมาธุสรณ์ ใจแน่น
ครู

ว่าที่ร้อยตรี อนุชา อาจโยธา
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0612545793
อีเมล์ : Anucha.nrru@gmail.com

นางสาวเสาวลักษณ์ ประสงค์แก้ว
ครู
อีเมล์ : sawalux258@gmail.com

นายเวโรจน์ เหลืองยวง
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : werot_luangyuang@kkumail.com

นางสาวสมถวิล ผลดก
ครูพี่เลี้ยง

นายอำนวย เพียรงูเหลือม
นักการภารโรง