ฝ่ายประถมศึกษา

นางสาวอังคณา สุนทราวันต์
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา

นางโชติญา วุฒิวงศ์งาม
ครู คศ.3

นางทองใส ยอดลี
ครู คศ.3

นางกนกกาญจน์ มังขุนทด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางชนิตา น้ำคำ
ครู คศ.3

นางสาวพชรอร เนขุนทด
ครู คศ.1

นางสาวพิจักขณา บัญญัติวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางภัทรีพันธ์ ยางชัยภูมิ
ครู คศ.1

นายคมสัน วัฒนรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวบงกชพร บุราญศาล
ครู คศ.1

นางสาวบุณยานุช สุริยะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

ว่าที่ร้อยตรี อนุชา อาจโยธา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสมถวิล ผลดก
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวสุกฤตา จันคณานุรักษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอำนวย เพียรงูเหลือม
นักการภารโรง