ปฐมวัย

นางสาวหงษ์ทอง ขามกิ่ง
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางวิรมณ กาลศิลป์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวแก้วกานต์ อินทร์หมื่นไวย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวชฎาพร ถวยสูงเนิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2