ปฐมวัย

นางสาวหงษ์ทอง ขามกิ่ง
ครูชำนาญการ

นางสาวชฎาพร ถวยสูงเนิน
ครู

นางสาวทิพวรรณ จันทร์นัย
ครูผู้ช่วย

รติพร ร่มโพธิ์แก้ว
ครูผู้ช่วย