การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA ปี 2565)

ITA Online 2022 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 3

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

Integrity and Transparency Assessment 2022

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)