ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 พ.ค. 64 ถึง 29 เม.ย. 65 ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ปีการศึกษา 2564
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ตามที่แต่ละกิจกรรมกำหนด กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี