ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งอยู่ที่  หมู่ ๑  ตำบลไทยสามัคคี    อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  สร้างขึ้นโดยได้รับงบประมาณจากทางราชการ  ตามแบบ . ๑ ฉ  จำนวน    ห้องเรียน  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๒๐  โดยนายประศาสน์  สุวรรณคำ นายอำเภอปักธงชัย   ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอาคารเรียน   การจัดการศึกษาในระยะแรกได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่    โดยมีครูทำการสอน    คน  มีนายสุรศักดิ์  ต่วนจะโป๊ะ  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

         ปี  พ.๒๕๒๓  เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  ในปีเดียวกันนี้ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ ป.๑ ฉ  จำนวน  ๓  ห้องเรียน

                   ปี  พ.๒๕๒๗  นายศักดิ์  วีระพงษ์  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน  โดยมีครูทำการสอนทั้งสิ้น  ๑๕  คน  นักเรียน  จำนวน  ๓๕๕    คน

                   ปีการศึกษา  ๒๕๓๔  โรงเรียนเปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่    โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน  พ่อค้า  คหบดี  สร้างอาคารเรียนขึ้น    หลัง  ชื่อ  อาคาร

รวมใจ  เป็นจำนวนเงิน  ๒๒๐,๐๐๐   บาท  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่     จำนวน  ๓๑  คน

                   ปีการศึกษา  ๒๕๓๖  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก  ๑  หลัง

เป็นแบบ  สปช. ๑๐๕/๒๙  จำนวน ๕ ห้องเรียน

                   ปีการศึกษา  ๒๕๓๗  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ  สปช. ๑๐๕/๒๙ 

เป็น  ๑๐  ห้องเรียน

                   ปีการศึกษา  ๒๕๔๐  ได้เปิดรับนักเรียนในระดับอายุ    ขวบ จำนวน    ห้องเรียน

                   ปีการศึกษา  ๒๕๔๔  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ  สปช. ๒๐๖/๒๖

งบประมาณ ๒,๑๐๐,๐๐๐   บาท

                   ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  เปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

                   ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  มีการเปิดเรียน  วุฒิ  ปวช.  (เรียนควบ)  เป็นปีแรก 

                   ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  เป็นปีแรกที่มีนักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 

และได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  จำนวน  ๙  คน

                   ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29

งบประมาณ 4,100,000 บาท (ฝ่ายมัธยมศึกษา )

                    ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้รับเงินบริจาค จาก “บ้านไร่กาแล” ในการสร้างอาคารเรียนชั่วคราว

งบประมาณ 1,000,000 บาท (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

                   ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้รับงบประมาณ จากบริษัท สยามแมคโคร  ซีพีเอฟ  และมูลนิธิชนทบ ในการสร้างโรงเรือนเพื่อเลี้ยงไก่ไข่ ในโครงการอาหารกลางวัน

                   ปีการศึกษา ๒๕๕๖  นักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  และได้วุฒิ ระดับ ปวช.

สาขาธุรกิจคอมพิวเตอร์  จาก วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี และได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จำนวน    คน ๑๐ คน

                   ปีการศึกษา ๒๕๕๗  นักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  และได้วุฒิ ระดับ ปวช.

สาขาธุรกิจคอมพิวเตอร์  จาก วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี และได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จำนวน    คน ๓๑ คน