สถานศึกษาสีขาว
รูปแบบ Best  Practice
“พัฒนาทักษะชีวิต มีจิตคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา ไม่พึ่งพายาเสพติดและอบายมุข
 ด้วย LOTUS  MODEL”
 
L  -   Learning                เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
O  -   Opportunity          การให้โอกาส
T  -   Teamwork             ทำงานเป็นทีม
U  -   Useful                   มีประโยชน์ มีคุณค่า
S  -   Success                ความภาคภูมิใจในความสำเร็จ


 
โครงงานห้องเรียนสีขาว Big Book
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.63 MB