ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น "๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม" (ประเภทครูผู้สอน ระดับดี) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบงกชพร บุราญศาล
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2564,18:16  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น "๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม" (ประเภทครูผู้สอน ระดับดี) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริหล้า หล้าคำ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2564,18:15  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัจฉรา รอดเมฆ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2564,18:13  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรี อนุชา อาจโยธา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2564,18:12  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น" กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรี อนุชา อาจโยธา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2564,18:11  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น" กลุ่มสาระการรียนรู้กาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา เนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเสาวลักษณ์ ประสงค์แก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2564,18:10  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น" กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพรรษา มณีเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2564,18:08  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น" กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริหล้า หล้าคำ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2564,18:06  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น' กลุ่มสาระการงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา เนื่อง ในวันครู ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔
ชื่ออาจารย์ : นายวุฒิพงษ์ ศิริโชคตระกูลชัย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2564,18:05  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น" กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา เนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔
ชื่ออาจารย์ : นายมาธุสรณ์ ใจแน่น
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2564,18:03  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..