คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวรเมธ วิเศษชาติ
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน ฝ่ายประถมศึกษา
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรวิสรา บานสันเทียะ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน ฝ่ายประถมศึกษา
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวัชราภรณ์ ทองลิ่ม
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน ฝ่ายประถมศึกษา
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปภังกร ทรัพย์กิ่ง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน ฝ่ายประถมศึกษา
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสมพงษ์ จรรโลงเศวตกุล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน ฝ่ายประถมศึกษา
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวราภรณ์ แก้ววิเชียร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน ฝ่ายประถมศึกษา
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอทิตยา ถาวร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน ฝ่ายประถมศึกษา
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเรณู จวนกลาง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน ฝ่ายประถมศึกษา
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภัทรชนน จ่นกลาง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน ฝ่ายประถมศึกษา
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวรเวช วัลลิภากร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน ฝ่ายประถมศึกษา
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจักรภัทร เพ็ชรรักษา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน ฝ่ายประถมศึกษา
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6