คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิชัย แสนลือชา
ตำแหน่ง :