คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิชัย แสนลือชา
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผุ้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางดารารัตน์ สระเจริญ
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผุ้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางอรอุมา จรรโลงเศวตกุล
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิริยะ มีศรีสุข
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐิวรรณี กัณหามาลา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางปรารถนา เงินครบุรี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางนุ้ย อยู่อุ่นพะเนาว์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายอินทร์ มูลพิมาย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย กล้าจอหอ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์ถวิล ถาวโร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระธวัชชัย กตทีโป
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายวสันต์ เวหล
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอังคณา สุนทราวันต์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรทิพย์ พุจารย์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : สถานศึกษา