ผลงานโรงเรียน
เกียรติบัตรได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School) ประจำปี ๒๕๖๔
เกียรติบัตรได้รับรางวัล "สถานศึกษาดีเด่น" ระดับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๔
ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ให้การสนันสนุนงานเบญจมาศบานในม่านหมอก ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๔
เกียรติบัตรเป็นสถานที่ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
เกียรติบัตรได้เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
เกียรติบัตรได้รับการประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับ ทอง ปีการศึกษา ๒๕๖๐
เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกรางวัล "Best Practice" ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และจัดนิทรรศการร่วมแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการขยะ โรงเรียนปลอดขยะ (OBEC ZERO WASTE SCHOOL) ในระดับภูมิภาค
 โครงการการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ประเทศไทยไร้ขยะ "โรงเรียนปลอดขยะสัญจร ๒๕๖๐"
เกียรติบัตรได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เกียรติบัตรได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมโครงการ สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี๑๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
เกียรติบัตรมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เกียรติบัตรได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐
เกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ดีเด่น เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๙
"ประชารัฐร่วมใจ  ปลอดภัยยาเสพติด"
เกียรติบัตรได้สนับสนุนการดำเนินตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(โครงการD.A.R.E.)ประเทศไทย) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
เกียรติบัตรมีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ รวมความสามารถ ๓ ด้าน (๕๓.๙๕) สูงกว่าระดับประเทศ(๔๗.๑๓)
เกียรติบัตรได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ม.๔-ม.๖ ในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
เกียรติบัตรได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๔-ม.๖ ในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๙