การพัฒนาครู
22 ตุลาคม 2564 ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 64
การฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการสร้างสื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งครู ฝึกเขียนแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 64
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบจัดการผลการเรียน (School-mis)
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 64
การอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 64
การอบรมการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข็มแข็ง ผ่านระบบการประชุมทางไกลด้วยวิดิทัศน์ (Video conference) โดยใช้แอปพริเคชั่น Google meet
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 64
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษาในการป้องกันยาเสพติดฯ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 64
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ.แนวใหม่ เกณฑ์ ว9/64 ่(PA)
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 64
นิเทศติดตามงานประกันคุณภาพภายใน
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 63