E-Service

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)
ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียน ประวัติผู้เรียนและบุคลากร
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data management Center : DMC)
โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS)
ระบบการจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (National Test : NT)
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET)