หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document คำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.88 KB
Adobe Acrobat Document แบบคำขอและเปลี่ยนแปลงและเพิมเติมรายการในทะเบียนประวัติ ก.พ.7   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.77 KB
Adobe Acrobat Document แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 657.03 KB
Adobe Acrobat Document คูมือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพือให้มีวิทยฐานะและเลือนวิทยฐานะ(สายงานสอน)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.33 MB
Adobe Acrobat Document คูมือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพือให้มีวิทยฐานะและเลือนวิทยฐานะ(สายงานบริหารสถานศึกษา)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.45 MB
Adobe Acrobat Document แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.33 KB
Adobe Acrobat Document แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.73 KB