ข้อมูลผู้บริหาร


[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวพรทิพย์ พุจารย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 093-4317176
อีเมล์ : puchan7172@gmail.com
เครื่องราช : ทช.
 
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2557 การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียน