คณะผู้บริหาร

นางสาวพรทิพย์ พุจารย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา