คณะผู้บริหาร

นางสาวพรทิพย์ พุจารย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : puchan7172@gmail.com

นายพีรพงษ์ ทานา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวุฒิพงษ์ สร้อยเสน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา