คณะผู้บริหาร

นางสาวพรทิพย์ พุจารย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธีรวุฒิ เวียงไท
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา(ฝ่ายมัธยมศึกษา)

นายสมชาย สิงห์คำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา(ฝ่ายประถมศึกษา)