พันธกิจ
พันธกิจ

๑.  ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในการจัดการเรียนรู้

๒.  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมครู  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม                           

๓.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

๔.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

๕.  สร้างจิตสำนึกรักชาติและสิ่งแวดล้อม